Akt notarialny – czym jest i co powinien zawierać

Aktem notarialnym nazywamy dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie konkretnej czynności prawnej. W przypadku, gdy prawo przewiduje konieczność potwierdzenia danej czynności drogą notarialną, a z różnych przyczyn nie zostało to dokonane, czynność prawna zostaje uznana za bezskuteczną i w świetle prawa jest nieważna.

Prawo o notariacie – regulacje obowiązujące w pracy notariusza.

Prawo o notariacie jest ustawą uchwaloną przez Sejm. Ma ona na celu regulację pracy notariusza. Ustawa ta często podlega nowelizacjom, dlatego też notariusz powinien ciągle aktualizować swoją widzę i cały czas się dokształcać. Osoby, które są zainteresowane szczegółami zawartymi w tej ustawie, mogą z łatwością zapoznać się z nią na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych. W ustawie znajdziemy zasady, które dotyczą między innymi: powoływania i odwoływania notariuszy, nadzoru nad notariatem, odpowiedzialności notariuszy za szkody, odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy, poświadczania dokumentów notarialnych, sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Co zawiera akt notarialny?

Zasady sporządzania aktu notarialnego są szczegółowo opisane w przytoczonej powyżej ustawie. Należy do nich między innymi konieczność zawarcia w akcie notarialnym następujących informacji: data i miejsce sporządzenia aktu, dane personalne notariusza i miejsce jego siedziby, dane podmiotów biorących udział w akcie, oświadczenia stron oraz niezbędne podpisy, zarówno stron, których dany akt dotyczy jak i notariusza, który akt sporządza. Strony nie dostaną do rąk oryginału aktu notarialnego, nie może on bowiem znajdować się nigdzie indziej, jak tylko w kancelarii, w której został sporządzony. Stronom wydaje się wypis, które mają moc prawną oryginału. Informacje te są szczególnie przydatne osobom, które: są stronami w procesie darowizny lub chcą związać się spółką. Aktem notarialnym powinny być potwierdzone wszystkie umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania i zrzeczenie się dziedziczenia. Każdy człowiek choć raz w życiu będzie korzystał z pomocy notariusza. Przykład: według polskiego prawa własność nieruchomości można przenieść tylko i wyłącznie aktem notarialnym. Należy o tym pamiętać przygotowując się do kupna mieszkania.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

Categories Biznes